• logo
 • osnovna stranica
 • Republičko javno tužilaštvo
  Republike Srpske

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Vodič za pristup informacijama u Republičkom tužilaštvu RS

  I

  Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sačinjena i  kako je klasifikovana. (član 3. tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama RS '' Službeni glasnik RS '' broj 20/01).

  II

  Svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Republičko tužilaštvo Republike Srpske, a koje su sadržane u Indeks registru raspoloživih informacija Republičkog tužilaštva Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama RS.

  III 

  Pravo pristupa informacijama ostvaruje se na sljedeći način:

              - zahtjev se podnosi u pismenom obliku Republičkom tužilaštvu Republike Srpske, putem pošte ili neposrednom predajom kancelariji za prijem pošte Republičkog tužilaštva Republike Srpske, u Banjaluci, ulica Vladike Platona bb,

              - zahtjev mora biti jasan i sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem informacija,

              - u zahtjevu obavezno navesti ime i prezime podnosioca zahtjeva, adresu, a po mogućnosti kontakt telefon,

              - ako se zahtjev odnosi na ličnu informaciju podnosioca zahtjeva, zahtjev u kojem su ispunjeni navedeni uslovi može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji,

              - ako zahtjev podnosi fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice dužno je putem ličnih dokumenata dokazivati svoj identitet,

              - ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik, dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik ili punomoć datu od strane ovlaštenog lica.

  IV 

  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama dostupan je na portirnici, u pisarnici Tužilaštva i na web stranici: https://rt-rs.pravosudje.ba. 

  Način pristupa informacijama može biti:

  -obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;

  -uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

  -kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

  -dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.

  V 

  Republičko tužilaštvo Republike Srpske može odbiti zahtjev za pristup informacijama (izuzete informacije) djelimično ili u cjelini za sljedeće kategorije informacija:

              - kad se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve za sljedeće kategorije informacija: interes odbrane i sigurnosti kao i zaštitu javne bezbjednosti, sprječavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala, zaštita procesa u donošenju odluka utvrđenih zakonom,

              - kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane,

              - kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica u skladu sa Zakonom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda (član 8.)

              - kada se radi o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i kada su maloljetnici   oštećeni krivičnim  djelom,

              - kada se radi o oštećenim licima za krivična djela iz glave devetnaeste (krivična djela protiv polnog integriteta) Krivičnog zakona Republike Srpske,

              - kada se radi o poštivanju predpostavke (presumptio) nevinosti,

              - kada se nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od  javnog interesa.

  VI

  Ako Republičko tužilaštvo Republike Srpske nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nedostatka formalnih uslova koji su predviđeni članom 11. stav 2. i 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama RS, o tome će u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva obavjestiti podnosioca sa uputstvom o mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom organu uključujući  i  pravo obraćanja Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

  U slučaju kada je opis traženih informacija nejasan ili neodređen, službenik za informisanje će, ukoliko je to moguće, od podnosioca zahtjeva zatražiti dodatno objašnjenje prilikom uručenja zahtjeva ili naknadno tako što će pozvati podnosioca zahtjeva na telefonski broj naznačen na zahtjevu. Ukoliko telefonski broj nije naznačen na zahtjevu, službenik za informisanje  će kontaktirati podnosioca zahtjeva pismenim putem.

  VII 

  Ako se odobri pristup informaciji, bilo djelimično ili cijeloj informaciji, Republičko tužilaštvo Republike Srpske će dopisom o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

  Informacije se mogu dobiti na jedan od sljedećih načina:

  a) neposrednim uvidom u traženu informaciju,

  b) umnožavanje informacije uz uplatu troškova i

  c) slanje informacije poštom, e-mailom, faksom ili na drugi način.

  VIII 

  Ako se odbije pristup informaciji, bilo djelimičnoj ili cijeloj informaciji, Republičko tužilaštvo Republike Srpske dopisom o tome obaviještava podnosioca zahtjeva. Dopis treba da sadrži zakonski osnov za status izuzeća informacije, uz navode članova Zakona o slobodi pristupa informacijama RS na koje se poziva, kao i sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, što uključuje i uzimanje u obzir faktora javnog interesa i rok u kojem se podnosi žalba Glavnom republičkom tužiocu Republičkog tužilaštva Republike Srpske,  te pouka o pravu obraćanja Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

  IX

  Troškovi umnožavanja su utvrđeni Upustvom o troškovima umnožavanja materijala, koje je donijelo Ministarstvo pravde RS (Sl.glasnik RS broj 64/01), a kojim je utvrđeno da se za standardnu veličinu kopija prvih deset stranica naknada ne naplaćuje.Podnosilac zahtjeva za umnožavanje materijala preko deset stranica plaća 0,20KM po stranici. Umnožavanje materijala obavlja Republičko tužilaštvo Republike Srpske.

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1